039-central-bank-digital currencies-CBDC-BIS-IMF-World-Bank

BIS, IMF, World Bank เห็นตรงกันว่า ‘ธนาคารกลางต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับสกุลเงิน CBDC ข้ามพรมแดน’ มากกว่าแค่เน้นใช้งานในประเทศ

Show Buttons
Hide Buttons