76-MicroStrategy-Bitcoin-US-Dollar

ซีอีโอ MicroStrategy เน้นย้ำ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัล และจะไม่คุกคามเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอน

Show Buttons
Hide Buttons