Blockchain ทำงานอย่างไร?


การทำงานของบล็อกเชน (Blockchain) นั้น เป็นการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ต้องมีศูนย์กลาง (Decentralization) หรือตัวกลางในการควบคุม และเก็บข้อมูลรวมของระบบ เพราะระบบจะมีการกระจายข้อมูลออกไปยังผู้ใช้ทุกคนในระบบอยู่แล้ว นอกจากนั้นทุกคนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนี้ได้

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นชุด ๆ ที่เรียกว่า บล็อก โดยแต่ละบล็อกจะมีขนาดที่เท่ากัน ทว่าจะมีชุดข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป และบล็อกใหม่จะมาเชื่อมต่อกับบล็อกเก่า หรือบล็อกที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้าด้วยวิธีการต่อท้าย เรียงกันเป็นขบวน จึงเรียกว่าบล็อกเชน (Blockchain) เมื่อมีบล็อกใหม่มาเรียงต่อแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขบล็อกที่อยู่ก่อนหน้าได้

การที่จะอัพเดทข้อมูลใหม่เข้าไปในบล็อกเชน วิธีการจะเหมือนเราส่งคำขอเข้าไปในกลุ่ม (ในที่นี้คือผู้ใช้ทุกคนในระบบ หรือที่เรียกกันว่า Node) ทุกคนในกลุ่มจะเห็นคำขอนี้ของเรา แล้วทุกคนจะร่วมกันตัดสินใจว่าจะอนุญาตคำขอของเราหรือไม่ ถ้าอนุญาตคำขอของเราจึงจะสำเร็จได้

ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่ม มีนาย A, B, C, D และ E แล้ว มีนาย E ขอส่งรูปไปให้นาย D จะต้องได้รับการยอมรับจากนาย A, B หรือ C ก่อน (ซึ่งจำนวนการยอมรับแล้วคำขอจะสำเร็จนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามกฏของแต่ละระบบบล็อกเชน) นาย E จึงจะส่งรูปไปให้นาย D ได้สำเร็จ

การทำงานของ Blockchain ในรูปแบบ Decentralization ย่อมมีความแตกต่างจาก Centralization หรือการใช้เทคโนโลยีที่มีตัวกลาง หรือศูนย์กลางในการเก็บ รวบรวม กระจายข้อมูล ซึ่งเทคโนโลยีแบบ Centralization นี้มันจะถูกใช้ในธุรกิจต่างๆ รวมทั้งธนาคารตั้งแต่เมื่อหลายปีมาแล้ว เราจึงรู้สึกคุ้นเคย คุ้นชิน กับระบบเทคโนโลยี Centralization ที่มีทั้งข้อดี ข้อเสียแตกต่างออกไปกับเทคโนโลยี Blockchain ที่เป็นรูปแบบ Decentralization ตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น

แต่เคยคิดไหมว่า การที่มีตัวกลางในการมาควบคุมทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ปลอดภัย 100% จริงหรือ?

Comments are off this post!

Show Buttons
Hide Buttons