Wednesday, April 17, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตก.ล.ต. เผยเตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ก.ล.ต. เผยเตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ก.ล.ต. เผยเตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ประกาศเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เผยเตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้สอดรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยสถานการณ์เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ และเพื่อให้กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เกียรติร่วมเป็นที่ปรึกษา

ในการนี้ คณะทำงานดังกล่าวจะมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาทบทวนและเสนอแนวทางการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และพิจารณากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่หากมีความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับนโยบายตามที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ก.ล.ต. พิจารณาการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคุ้มครองผู้ลงทุน

ที่มา : www.sec.or.th

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางต่างๆเพียงคลิกที่ Line Facebook Twitter และ Telegram

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด